ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คำอธิษฐานขอบารมีให้เทวดาช่วย

    ข้าแต่สมเด็จท้าวมหาพรหม เทพบุตร เทพธิดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพรหมโลก เทวโลก มนุษย์โลก ยมโลก นางแม่พระธรณี แม่พระคงคา ที่ได้เคยได้กระทำบุญร่วมกับข้าวพเจ้าตั้งแต่อดีตชาติ และปัจจุบันชาติ ข้าพเจ้าจะนั่งกรรมฐานภาวนานี้ ขอให้มาช่วยดลใจให้ทำถูกต้องตามพุทธฎีกาที่พระพุทธเจ้าได้กระทำมา และได้ตรัสรู้เข้าสู่พระนิพพานไปแล้วทุกพระองค์ กุศลอันนี้ก็จะบังเกิดกับข้าพเจ้าและเราขอแผ่ให้กับท่าน เพราะได้มาช่วยแนะนำเราให้ได้มรรคผล กุศลอันใดที่เรากระทำแล้วและเราจะกระทำต่อไปข้างหน้า ท่านผู้มีคุณกับเรา เราขออนุญาติแผ่กุศลที่เราได้สร้างบารมีทุกครั้ง ขอท่านจงโมทนาสาธุการทุกๆ พระองค์เถิดฯ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view