ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คาถามงคลแก้ว ๗ ประการ

ตั้ง นะโม ๓ จบ

    อิติปิ โส ภะคะวา มือข้าพเจ้าสิบนิ้ว ยกขึ้นหว่างคิ้ว ถวายต่างธูปเทียนทอง จักษุทั้งสอง อันงามวาวแวว ถวายต่างประทีปแก้ว ดอกประทุมมะชาติ บูชาพระบาท พระพุทธเจ้า อันงามยิ่งนัก เป็นวงกงจักร์ ทั้งแปดประการ พระองค์เสด็จไปแล้ว พระทูลกระหม่อมแก้ว เข้าสู่พระนิพพาน พระองค์ทรงญาณ ทั่วทั้งแดนไตร พระเจ้าสั่งไว้ว่า ให้ภาวนาให้ว่าทุกขัง อนิจจัง อนัตตา ทุกข์ภัยมีมา แก้ได้ทุกประการ
    เดชะพระนิพพาน ตั้งมั่นอุเบกขา โปรดสัตว์ทั่วทิศ ทรงฤทธิ์แกล้วกล้า ทรงพระกรุณา หายทุกข์หายร้อน พระองค์เล็งเห็น ทั่วทุกตัวของสัตว์ ช่วยโพยช่วยภัย ได้ทุกราตรี เดชะบารมี โปรดเกล้าเกษา พระเสื้อเมืองทรงเมือง รุ่งเรืองฤทธิ์ธา จงมีความเมตตา แก่ข้าบัดนี้ ทั้งอารักเทวา  บรรดาเทพาทั้งสองราศี ช่วยกันศตรู หมู่มารพวกไพรี ทุกข์ภัยอย่ามี อย่าได้มาปน พวกพาลอกุศล ให้พ้นไปไกล อย่าได้ราวี
    พระอาทิตย์หกปี เป็นเพื่อนพิศมัย จันโทสิบห้า รักษาโพยภัย อังคารแปดองค์ ทรงศีลมาให้ พระพุทธสิบเจ็ด เสด็จมารักษาตัวเราพระพฤหัสบดีสิบเก้า เข้าสิงสู่ เป็นครูทุกสิ่ง  พระเสาร์ดีจริง กำลังสิบทิศ เธอมากำจัด ทางมหาอุบาทว์  เป็นที่ยมราช ร้ายกาจหนักหนา ศัตรูมีมา มอดม้วยบรรลัย ศัตรูที่ไหน บรรลัยที่นั่น ราหูสิบสอง มาช่วยป้องกัน พระศุกรเทวัญ ชวนกันรักษา พระกาฬตัวกล้า ช่วยปราบศตรู ทั่วทั้งชมภู อย่ามีอันตราย พุทธังคลาดแคล้ว พระแก้วเสด็จไป
    ธรรมมังคลาดแคล้ว กันอุบาทว์จัญไร สังโฆสังฆัสสะ กำจัดส่งไป ข้าพเจ้าอยู่แห่งใด ขอให้มีชัยชนะ แก่ตัวข้าพเจ้า ทุกชั้นฟ้าราศี ข้าพเจ้าสร้างกุศลสิ่งใด ขออย่าให้สูญ ให้เพิ่มพูนบารมี พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา อรหัง วันทามี ธาตุโยอรหัง วันทามี สัพพะโส โหตุ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view