ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

    

 

กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล และแผ่เมตตา

    อิมินา ปุญญูกัมเมนะ ด้วยเดชะกุศลผลบุญแห่งข้าพระพุทธเจ้าได้สร้าง และสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก พระคาถาชินบัญชรทุกๆมนต์พระคาถา และการถวายมหาสังฆทาน เพื่อขอขมาพระรัตนตรัยนี้ตลอดทั้งบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพระพุทธเจ้าได้สร้างสมมาในอดีตชาติ ชาตินี้ และปัจจุบันวันนี้ ไม่ว่าจะเกิดประโยชน์ ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระพุทธเจ้าเองเพียงใด ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่...องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทุกองค์พระอริยบุคคลทั้งหมด ขอได้โปรดค้ำชูและอุดหนุน คุณมารดา บิดา อุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ทั้งที่ล่วงลับไปแล้ว และยังมีชีวิตอยู่ ที่มีความผูกพันต่อชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า ทั้งในอดีตชาติ และชาตินี้ตลอดทั้งขอได้โปรดคุ้มครองให้ทุกคนในครอบครัว มิตรรักสนิท ศัตรูหมู่มาร บริวาร และทหารตำรวจชายแดนที่ดูแลประเทศชาติ คณะรัฐบาล ฝ่ายค้านผู้ที่กระทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนสาราสัตว์น้อยใหญ่ ที่เสียสละชีวิตให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าได้กินเพื่อการดำรงชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งหมดจงหลุดพ้นจากความทุกข์ ประสบแต่ความสุขยิ่งๆขึ้นไปและตลอดไป
    ขออุทิศส่วนกุศลไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ดี ยังไม่เกิดก็ดี ยังเป็นวิญญาณล่องลอยก็ดี ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อม ทุกภพชาติและชาตินี้ก็ดี ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมดได้โปรดมาอนุโมทนา และเมื่ออนุโมทนาแล้วขอได้โปรดอโหสิกรรมโทษทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วย และกรรมเวรใด ที่ท่านทั้งหลายได้เคยกระทำต่อข้าพระพุทธเจ้าทุกภพชาติและชาตินี้ ข้าพระพุทธเจ้าก็อโหสิกรรมโทษให้แก่ท่านทั้งหลายด้วยเช่นกัน สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน จองกรรมจองเวรแก่กันและกันเลย จงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นตลอดไปด้วยเทอญ
    และขอแผ่ส่วนกุศลแด่...ทวยเทพทุกพระองค์ใน ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน และทุกๆ พระองค์ที่ดูแลพระศาสนาทุกหนแห่ง และที่ดูแลรักษาชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ก็ดีทั่วสากลพิภพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโพธิสัตย์ทุกๆพระองค์ พระอินทร์ พระพรหม ยมยักษ์ คนธรรพ์ นาคา แม่พระพาย แม่พระเพลิง แม่พระธรณี พระคงคา แม่พระโพสพ พระยายมราช นายนิริยบาล ท้าวจตุโลกะบาลทั้งสี่ ศิริพุทธอำมาตย์ ชั้นจาตุมหาราชิกาเบื้องบนสูงสุดจนถึงภวัคคะพรหมพระภูมิเจ้าที่ทั้งที่เป็นผีบ้าน ผีเรือน ทั้งที่บ้านและที่ทำงานของข้าพระพุทธเจ้าและอเวจีขึ้นมาจนถึงโลกมนุษย์สุดรอบขอบจักรวาล อนันตจักรวาล และขอแผ่ส่วนกุศลแด่องค์สมเด็จพระสยามเทวาธิราชทุกๆ พระองค์ท่านตลอดทั้งพระมหากษัตริย์ไทย วีรกษัตริย์ไทยทุกๆ พระองค์ จงมากล้นด้วยบุญญาธิการ ฤทธิ์ เดช และพระบารมียิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ
    ด้วยเดชะ ขอส่วนกุศลผลบุญแห่งข้าพระพุทธเจ้า ได้น้อมถวายไปให้นี้ จงดลบันดาลให้ข้าพระพุทธเจ้า ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป ขอให้แคล้วคลาดจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวงขอให้กรรมเก่าหมดไป กรรมใหม่อย่าได้เกิดขึ้น ขอให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ขอให้ห่างไกลจากศัตรูหมู่มาร พบเจอแต่กัลยาณมิตร ขอให้ศัตรูกลับใจมาเป็นมิตร สิ่งใดที่ข้าพระพุทธเจ้าพึงปราถนาแล้วไม่ผิดศิลธรรมและกฏหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการงาน การเงิน ชีวิตครอบครัว ชีวิตสังคม ชีวิตรัก ก็ขอให้ความปราถนาของข้าพระพุทธเจ้านั้น ประสบความสำเร็จ และสมหวังอย่างปาฏิหารย์มหัศจรรย์ โดยฉับผลันด้วยเทอญ และยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาลเบื้องหน้านี้เทอญ.

พุทธัง อะนันตัง ธัมมัง จักกะวาลัง
สังฆัง นิพพานัง ปัจจะโย โหนตุฯ
 

 

 

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view