ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คำถวายของใส่บาตร

    อิทัง  ทานัง  สีละวันตานัง  ภิกขูนัง  นิยาเทมิ สุทินนัง  วะตะ  เม  ทานัง  อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานะ  ปัจจะโย  โหตุ  ฯ   
   
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทานอันนี้แด่พระสงฆ์ผู้มีศีลทั้งหลายทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานด้วยเทอญ .

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view