ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

มหามนต์คาถา “ เจ้าแม่กวนอิม ”  มหากรุณาธารณี

    นะโมรัตนตรายาย  นะโมอารยะ  อวโลกิเตศะวะรายะ  โพธิสัตตวายะ  มหาสัตตวายะ  มหาการุณิกายะ  โอม  สะวะละวะติ  ศุททะนะตัสยะ  นมัสกฤตวานิมางอาระยะ  อวโลกิเตศะวะระลัน  ตะภา  นะโมนิลากันถะ  ศรีมหาปะฏะศะมิ  สระวาทวะตะศุภัม  อสิยูม  สะระวะสัตตวะ  นะโมปวสัตตวะ  นะโมภะคะ  มะภะเตตุ  ตัทยะถา  โอมอวโลกา  โลกาเต  กาละติ  อีศีลี  มหาโพธิสัตตวะ  สาโพสาโพ  มะรามะรา  มะศิมะศิ  ฤธะยุ  คุรุคุรุฆามัม  ธูรูธูรูภาษียะติ  มหาภาษียะติ  ธาระธาระ  ถิรินี  ศะวะรายะ    ชะละชะละ  มามะภามะละ  มุธิริ   เอหิเอหิ  ศินะศินะ  อาละลินภะละศรี  ภาษาภาษิน  การะศะยะ  หูลูหูลูมะระ  หุลุหุลุศรี  สะระสะระ  สีรีสีรี  สุรุสุรุ  พุทธายะ  พุทธายะ  โพธายะโพธายะ  ไมตรีเย  นิละกันสะตะ  ตริสะระณะ  ภะยะมะนะ  สวาหา  สีตายะ  สวาหา  มหาสีตายะ  สวาหา  สีตายเย  ศะวะรายะ  สวาหา  นีลากันถิ     สวาหา  มะละนะละ  สวาหา  ศรีสิงหะมุขายะ  สวาหา  สะระวะมหาอัสตายะ  สวาหา  จักระอัสตายะ  สวาหา  ปัทมะเกสายะ  สวาหา  นีละกันเต  ปันตะลายะ  สวาหา  โมโผลิศังกะรายะ  สวาหา  นะโมรัตนตรายายะ  นะโมอารยะ  อวโลกิเตสะวะรายะ  สวาหา  โอมสิทธยันตุ  มันตราปะทายะ  สวาหา

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view