ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คำไหว้ปาระมี  ๓๐  ทัศ

( แบบครูบาศรีวิชัย )

    ทานะปาระมี  สัมปันโน  ทานะอุปะปาระมี  สัมปันโน  ทานะปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  เมตตา  ไมตรี  กะรุณา  มุทิตา  อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

    สีละปาระมี  สัมปันโน  สีละอุปะปาระมี  สัมปันโน  สีละปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  เมตตา  ไมตรี  กะรุณา  มุทิตา  อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

    เนกขัมมะปาระมี  สัมปันโน  เนกขัมมะอุปะปาระมี  สัมปันโน  เนกขัมมะปะระมัตถะ  ปาระมี  สัมปันโน  เมตตา  ไมตรี  กะรุณา  มุทิตา  อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

    ปัญญาปาระมี  สัมปันโน  ปัญญาอุปะปาระมี  สัมปันโน  ปัญญาปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  เมตตา  ไมตรี  กะรุณา  มุทิตา  อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

     วิริยะปาระมี  สัมปันโน  วิริยะอุปะปาระมี  สัมปันโน  วิริยะปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  เมตตา  ไมตรี  กะรุณา  มุทิตา  อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

    ขันตีปาระมี  สัมปันโน  ขันตีอุปะปาระมี  สัมปันโน  ขันตีปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  เมตตา  ไมตรี  กะรุณา  มุทิตา  อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

    สัจจะปาระมี  สัมปันโน  สัจจะอุปะปาระมี  สัมปันโน  สัจจะปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  เมตตา  ไมตรี  กะรุณา  มุทิตา  อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

    อะธิฏฐานปาระมี  สัมปันโน  อะธิฏฐานอุปะปาระมี  สัมปันโน  อะธิฏฐานปะระมัตถะ  ปาระมี  สัมปันโน  เมตตา  ไมตรี  กะรุณา  มุทิตา  อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

    เมตตาปาระมี  สัมปันโน  เมตตาอุปะปาระมี  สัมปันโน  เมตตาปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน   เมตตา  ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

    อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  อุเปกขาอุปะปาระมี  สัมปันโน  อุเปกขาปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

    ทะสะปาระมี   สัมปันโน   ทะสะอุปะปาระมี   สัมปันโน   ทะสะปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

    พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ   นะมามิหังฯ

หมายเหตุ : สำหรับคำไหว้ปาระมี  ๓๐  ทัศนี้   เป็นแบบฉบับดั้งเดิมของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งลานนาไทย

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view