ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

พระคาถาบูชาเทพยดานพเคราะห์

( นะโม  ๓  จบ )

นะโม   เม   สัพพะเทวานัง                         สัพพะคะระหะ   จะ   เทวานัง
สุริยัญจะ   ปะมุญจะถะ                               สะสิ   ภุมโม   จะ   เทวานัง
วุโธ   ลาภัง   ภะวิสสะติ                              ชีโว   สุกะโร   จะ   มะหาลาภัง
โสโร   ราหูเกตุ  จะ  มะหาลาภัง                  สัพพะภะยัง   วินาสสันติ
สัพพะทุกขัง   วินาสสันติ                            สัพพะโรคัง   วินาสสันติ
ลักขะณา  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา            สัพเพ  เทวา  มัง  ปาละยันตุ
สัพพะทา  เอเตนะ  มังคะละเตเชนะ             สัพพะโสตถี   ภะวันตุ   เมฯ

    เพื่อเสริมดวงชาตา   จงผูกดวงชาตาของตน   พร้อมเขียนชื่อ  นามสกุล ของตนไว้ใต้ดวงชะตา   หรือดวงที่เรียกว่า “ ดวงพิชัยสงคราม ” แล้วเอาดวงชาตาบรรจุ   หรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระ   เมื่อจะบูชาดวงชาตาพึงว่าคาถานี้ เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ

  เป็นสุข  สวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแลฯ
  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view