ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุฯ

อะหัง วันทามิ ธาตุโย-ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุทั้งหลายที่สถิตอยู่ในจักรวาลทั้งหลาย ทั้งพรหมโลกและดาวดึงส์

อะหัง วันทามิ สัพพโส-ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงด้วย

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เอวัง ธาตุโย จัตตารีสะ สะมาทันตะ เกสา โลมา นะขาขีจะ อะหัง วันทามิ ธาตุโย

 

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view