ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

             


ประวัติความเป็นมา    

 
     วัดตาลปากลัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2323 เหตุที่ตั้งชื่อวัดว่าวัดตาลพระบริเวณ
ที่ตั้งวัดมีต้นตาลขึ้นมากมาย และอยู่ใกล้ปากลัดแม่น้ำแม่กลองวัดตาลปาก
ลัด เมื่ออดีตขึ้นอยู่กับตำบลนครชุมน์ได้มีการย้ายวัดเมื่อใดไม่ทราบแต่เหตุ
ที่ย้ายเพราะตลิ่งพัง  จึงย้ายมาอยู่ในเขตดงตาลได้รับพระราชทานวิสุงคาม
สีมา เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2429 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 9 เมตร ยาว
25 เมตร  การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระครูวิลาศร
ธรรมเจ้าคณะตำบลคุ้งพยอม-บ้านม่วง

เขตที่ตั้งของวัด

    - ตั้งอยู่เลขที่ 26 บ้านปากลัด หมู่ที่ 11 ตำบลคุ้งพยอม
อำเภอบ้านโป่ง จังราชบุรี

ปูชนียสถานและวัตถุที่สำคัญ 

** อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
    - อุโบสถ กว้าง 9 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2497
    - ศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร ยาว 21.50 เมตร
สร้างเมื่อพ.ศ.2521 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงบูรณะเมื่อปี พ.ศ.2548
เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
    - หอสวดมนต์ กว้าง 13 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2523 เป็น
อาคารไม้สักทรงไทย
    - กุฏิสงฆ์จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง
    - ศาลาอเนกประสงค์ เป็นอาคารเรือนไทยไม้สัก 2 ชั้น สร้างเมื่อ
พ.ศ.2542
    - ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง  สร้างด้วยไม้และปูน  นอกจากนี้มี
ศาลาหน้าอุโบสถ 1 หลัง

** ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย
    - พระประธานประจำอุโบสถ  ขนาดหน้าตักกว้าง 170 นิ้ว  สูง 217 นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.2498
    - เรือยาว 4 ลำ ท้าวพันตา พระยาพันวัง ท้าวโคจร และชาละวัน
    - พระพุทธเมตตาสลักจากหินศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย
    - พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(ส่วนพระอุระข้างซ้าย)  
    - สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
    - ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ 1งาน อาณาเขตทิศเหนือจดแม่น้ำแม่กลอง
ทิศใต้จดที่เอกชน ทิศตะวันออกจดทางหลวงเก่า ทิศตะวันตกจดที่ดิน
เอกชนมีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 48 ไร่

กิจกรรมเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

      วัดตาลปากลัดได้ทำนุบำรุงรักษาวัดให้สะอาดเรียบร้อย  และเงียบสงบ
เพื่อความสะดวกสบายแก่การปฏิบัติสมณธรรม และเอื้ออำนวยต่อการศึกษา
การปฏิบัติธรรมของสาธุชน ปลูกฝังความใกล้ชิดระหว่าง วัด โรงเรียน ชุมชน
ให้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเกื้อหนุนและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
    -  มีเทศนาเผยแพร่ประชาชนในทุกวันธรรมสวนะ
    -  นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
    -  เป็นแบบฉบับที่พึงยึดถือในลักษณะที่เรียบง่าย  อันเป็นแนวทางแห่ง
การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต

ข้อมูลโดยรวม

    วัดตาลปากลัด ตั้งอยู่เลขที่ 26 บ้านปากลัด หมู่ที่ 11
ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
เป็นวัดราษฎร์ที่ประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นด้วยจิตศรัทธาสังกัดมหานิกาย
           

เกียรติคุณของวัดตาลปากลัด

           วัดตาลปากลัดเป็นวัดหนึ่งในประเทศไทยที่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากประเทศอินเดีย  มาประดิษฐานไว้ตาม
เกียรติบัตรรับรองระบุใจความ  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมาคณะสงฆ์วัดตาลปากลัดและคณะของ คุณชาตรี เติมธีรกิจ  ได้เดินทางสู่ประเทศ
อินเดีย  เพื่อเป็นตัวแทนเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคี  และสมทบทุนซื้อที่ดินและสร้างกุฏิที่พักจำพรรษาของพระภิกษุสามเณร  ณ  วัดตรัยโพธิ์คำวิหาร
ต.พุทธคยา อ.คยา รัฐพิหารประเทศอินเดีย และสร้างพระพุทธปฏิมากรปรางค์มารวิชัย โดย สร้างด้วยหินขาวแกะสลัก นามว่า "พระพุทธเมตตา"  ซึ่งจำลอง
มาจากมหาวิหารพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพื่อจะได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ หอปฏิบัติธรรม วัดอนันดาภิกขุ  เพื่อจะได้
เป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
           หลังจากนั้น คณะสงฆ์ซึ่งมี พระสุวัฒน์ถิรสํวโร แห่งวัดตาลปากลัด พระพรชัย ญาณวิชโย เลขานุการแห่งวัดหุบกระทิงพร้อมด้วยคณะของคุณชาตรี
เติมธีรกิจ ได้ร่วมนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ดินแดนพุทธภูมิเพื่อขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระอุระข้างซ้าย และได้เข้าร่วมประกอบพิธีรับมอบอัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สถานที่แหล่งต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา " พุทธคยา " สถานที่ตรัสรู้ซึ่งประกอบพิธีมอบโดย
คณะสังฆราสวามี  และคุรุยี เจ้าราชาแห่งวังมหันต์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ญาณรวี เทวีสถิต
          ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 คณะสงฆ์วัดตาลปากลัดและคณะของคุณชาตรี เติมธีรกิจ ได้เดินทางสู่ประเทศไทยถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
ซึ่งก็มีคณะพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมบุญมารอรับ เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่งเสด็จเพื่อมาประดิษฐาน ณ วัดตาลปากลัด ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
หลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงใหญ่ โดยวัตถุประสงค์หลักของงานในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการบูชา  อันจะนำมา
ซึ่งความวัฒนาถาวรและความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาศนาสืบต่อๆ ไป
         นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ให้คงสภาพสมบูรณ์แข็งแรงไว้ให้เหล่า
พระสงฆ์ได้ใช้ปฏิบัติธรรมวินัย  และทำกิจเกี่ยวกับพุทธศาสนาต่อไปได้  ซึ่งพุทธศาสนิกชนท่านใดที่สนใจก็สามารถไปกราบสักการบูชาได้ทุกวัน ณ  วัดตาล
ปากลัดได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view